Enlarge fontsReduce fonts
ΑΡΧΙΚΗSITEMAPRSS
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 11:46
Τομέας Ασφάλισης Νομικών
Οργανόγραμμα
Εισφορές
Συμβολαιογράφοι
Ασφάλιση
Σύνταξη
Διευθύνσεις
Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήστης: [Είσοδος]
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
30/10/2017
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλ. εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ και π. ΟΓΑ

11/10/2017
Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Δικτυακών Τόπων

13/9/2017
Είσπραξη δόσης ρύθμισης Αυγούστου
ΕΦΚΑ – Τομέας Ασφάλισης ΝομικώνΕισφορέςΣυμβολαιογράφοι

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.

Η ασφαλιστική εισφορά των συμβολαιογράφων, εκ ποσοστού 9% επί των εισπραττομένων αναλογικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων ( Ν.Δ. 4114/1960, άρθρο 10 παρ.1 εδαφ. ιστ΄ υπεδ. γγ και δδ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 1090/1980 ), αποδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα και αφορά τις πράξεις, που συντάχθηκαν τον προηγούμενο μήνα ( Π.Δ 293/1998- ΦΕΚ 212 Α΄).
Η απόδοση γίνεται με ειδική κατάσταση, η οποία διατίθεται από το Ταμείο ή τους κατά τόπους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, συντάσσεται δε εις διπλούν και καταχωρούνται σε αυτήν όλες οι κατά μήνα συμβολαιογραφικές πράξεις με απόλυτη αριθμητική σειρά, πλην των διαμαρτυρικών, τα οποία καταχωρούνται όπως στη σχετική ένδειξη της κατάστασης.
Το συνολικό ποσό, που προκύπτει από τη μηνιαία κατάσταση αποδίδεται με κατάθεση είτε στα γραφεία του Ταμείου είτε σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ( εκδίδεται δε, ένα γραμμάτιο είσπραξης για το συνολικό ποσό της στήλης με στοιχείο ΣΤ και Κωδικό Αιτιολογίας 18 ) είτε μέσω διαδικτύου ( Internet & Phone Banking ). 
Εάν η κατάθεση γίνεται στην Τράπεζα, το πρωτότυπο της κατάστασης μαζί με το ένα γραμμάτιο πληρωμής ή το παραστατικό, στην περίπτωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου, αποστέλλεται στο Ταμείο μέχρι την 15η του μήνα, που γίνεται η πληρωμή.
Η καταβολή στα γραφεία του Ταμείου γίνεται με την προσκόμιση και των δύο καταστάσεων, το δε αντίγραφο αυτής επιστρέφεται στο συμβολαιογράφο μαζί με το γραμμάτιο είσπραξης.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά τις 3892/13-1-99 και 3895/3-2-99 συνεδριάσεις του, όπως οι συμβολαιογράφοι Αθήνας προσέρχονται στο Ταμείο τις πρώτες δέκα ( 10 ) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, προκειμένου να καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του προηγούμενου μήνα, με αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 1. Τις πρώτες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες όσων το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Α, Β και Γ και Δ.
 2. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμό τους αρχίζει από Ε, Ζ, Η, Θ και Ι.
 3. Την πέμπτη και έκτη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμό τους αρχίζει από Κ και Λ.
 4. Την έβδομη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμό τους αρχίζει από Μ, Ν, Ξ και Ο.
 5. Την όγδοη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Π.
 6. Την ένατη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ και Σ και
 7. Την δέκατη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμό τους αρχίζει από Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 
  Για τις έγγαμες συμβολαιογράφους, θα λαμβάνεται υπόψη το πατρικό επώνυμο κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
  Σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος, οι συμβολαιογράφοι δεν θα εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου και η καταβολή των δικαιωμάτων θα γίνεται είτε σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το με αριθμό 293/98 Προεδρικό Διάταγμα ( εγκ. 271/5-2-1999 ) είτε μέσω του Διαδικτύου ( πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5296151 έως 159 αλλά και στο σχετικό από 22-11-2007 έγγραφο της ΕΤΕ, που παρατίθεται στη συνέχεια ).

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς είναι δέκα ( 10 ) εργάσιμες ημέρες μόνο για όσους προσέρχονται στο Ταμείο Νομικών ενώ για όσους καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά εκάστου μηνός στην Εθνική Τράπεζα ή μέσω διαδικτύου, η προθεσμία είναι  δέκα ( 10 ) ημερολογιακές.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 1,3% Ή 0,65% ΚΑΙ 0,125%.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3518/2006, από 1 Απριλίου 2007, οι πόροι του Ταμείου Νομικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ιστ΄ υπεδ. αα΄ ( δηλ. ο πόρος εκ ποσοστού  1,30% ή 0,65% ), καθώς και του εδαφίου ιη΄ ( 0,125% ) του άρθρου 10 του Ν.Δ 4114/1960  ( ΦΕΚ 164 Α΄ ) όπως ισχύουν, καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Νομικών από τον συμβαλλόμενο – υπόχρεο πριν από τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ( Εγκύκλιος Νο 404/26-3-2007 ).

 1. Η καταβολή των παραπάνω πόρων γίνεται από τον συμβαλλόμενο-υπόχρεο ή στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος ( σήμερα η ΕΤΕ ) με βάση το ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, το οποίο επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο και το οποίο συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο, ή μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το προαναφερθέν από 22-11-2007 έγγραφο της ΕΤΕ.
  Για τις πόλεις, που δεν υπάρχουν υποκαταστήματα της ΕΤΕ, οι υπόχρεοι δύνανται να καταβάλουν τους εν λόγω πόρους στα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία ( ΕΛΤΑ ) με ταχυδρομική επιταγή είτε μέσω διαδικτύου. 
 2. Ο αρμόδιος συμβολαιογράφος, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, προβαίνει στον υπολογισμό των πόρων, και στην συμπλήρωση του προαναφερόμενου φύλλου. Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι είναι απαραίτητη η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου ( ΑΜ ) του συμβολαιογράφου, που έχει στο Ταμείο Νομικών. Το παραπάνω αναφερόμενο έντυπο διατίθεται από το Ταμείο, τους κατά τόπους συμβολαιογραφικούς συλλόγους αλλά και από την οικεία ιστοσελίδα του Ταμείου.
 3. Επί τη βάσει του συνταχθέντος ΦΥΛΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα, ένα παραστατικό είσπραξης σε δύο αντίτυπα, για το ποσό του κάθε κωδικού, που προβλέπεται στο εν λόγω φύλλο [ π.χ. στην περίπτωση των γονικών παροχών εκδίδονται δύο παραστατικά, ένα για τον Κ15 (  πόρος 0,65% ) και ένα για τον Κ 17 ( πόρος 0,125% ), ενώ για τη σύμβαση του δανείου ένα για τον Κ15 ( πόρος 1,3% )].
 4. Στο παραπάνω παραστατικό είσπραξης αναγράφεται απαραιτήτως ο ΑΜ ( στη περίπτωση, που η καταβολή γίνει στη ΕΤΕ στη θέση Κωδ. Υποχρέου ) και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου, ο κωδικός του πόρου, που αναφέρεται στο ΦΥΛΛΟ ( Κ15,Κ17 ), το ποσό του πόρου κατά κωδικό, το ονοματεπώνυμο του συμβαλλόμενου – υπόχρεου και η αιτιολογία ( π.χ. για τη σύνταξη συμβολαίου γονικής παροχής ). Στις ταχυδρομικές επιταγές ο ΑΜ, το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου, ο κωδικός του πόρου και το είδος της σύμβασης, θα αναγράφονται στην προβλεπόμενη για παρατηρήσεις θέση.
 5. Το αποδεικτικό πληρωμής του πιστωτικού ιδρύματος προσκομίζεται από τον υπόχρεο στο συμβολαιογράφο προκειμένου να συντάξει την σχετική πράξη. Αυτός δε υποχρεούται να προσαρτήσει αυτό στην πράξη, που θα συντάξει μνημονεύοντας στο τέλος αυτής τον αύξοντα αριθμό του, την ημερομηνία καταβολής και το καταβληθέν ποσό.
  Στην περίπτωση, που η καταβολή γίνεται με ταχυδρομική επιταγή, θα επισυνάπτεται στη πράξη η απόδειξη πληρωμής του Ταχυδρομικού Γραφείου.
 6. Στην περίπτωση , που δεν συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο πόρος επιστρέφεται από το Ταμείο στον υπόχρεο, που αποδεδειγμένα τον κατέβαλε, μετά από αίτησή του και την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής με τη βεβαίωση του συμβολαιογράφου, επ’ αυτού, ότι δεν συνετάγη συμβόλαιο. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας για τον ορθό υπολογισμό των πόρων του Ταμείου δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, οι διαφορές στον υπολογισμό των πόρων ή η μη καταβολή τους, βαρύνουν το συμβολαιογράφο, που συνέταξε το ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ 10041/13133/584 ( ΦΕΚ 947/13-6-2007 τεύχος Β΄).
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Ν. 3518/2006 »
Σχετ.: η εγκύκλιος του Ταμείου Νομικών Νο 406/25-6-2007.

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3α του άρθρου 48 του Ν. 3518/2006, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των πόρων του Ταμείου Νομικών εκ ποσοστού 1,3% ή 0,65% και 0,125% (  σχ. εγκύκλιος ΤΝ με αριθμό 404/26-3-2006 ) εκδόθηκε η ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
«1. Σε περίπτωση μη εφαρμογής από το συμβολαιογράφο των προβλεπομένων από τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 48 του Ν. 3518/2006 και κατ’ επέκταση, της μη απόδοσης του οφειλομένου πόρου στο Ταμείο Νομικών ή της απόδοσης αυτού μετά τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, εκτός από τις συνέπειες, που προβλέπονται από το Ν.Δ 4114/1960, επιβάλλεται πρόστιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του οφειλομένου πόρου.
Εφόσον πρόκειται για ποσά από τη μη απόδοση του οφειλομένου πόρου ή απόδοση αυτού μετά τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, που υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες ( 100.000 ) Ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δύναται να επιβάλει πρόστιμο μεγαλύτερο του προαναφερόμενου. Σε περίπτωση νέου ελέγχου και υποτροπής, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.
Επί τρίτης και κάθε περαιτέρω υποτροπής, το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10% τουλάχιστον.
Σε περιπτώσεις δικαιοπραξιών, για τις οποίες υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση καταβολής των σχετικών πόρων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, με αιτιολογημένη απόφαση, δύναται να απαλλάξει τον συμβολαιογράφο από την υποχρέωση καταβολής προστίμου ή και να επιβάλει πρόστιμο μικρότερο από αυτό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Για τις πράξεις αυτές θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία θα συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2. Σε περίπτωση, που η συμβολαιογραφική πράξη για την οποία οφείλεται πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών, υπόκειται σε μεταγραφή, αυτή δεν μεταγράφεται από τον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή τον προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου, εφόσον δεν προκύπτει η καταβολή των πόρων του Ταμείου ή προκύπτει καταβολή μικρότερου ποσού. Στην περίπτωση αυτή, η μεταγραφή πραγματοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί αντίγραφο του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής.
Η καταβολή των πόρων προκύπτει από αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής τους, που συνοδεύει το προς μεταγραφή συμβόλαιο.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Για την πιστή εφαρμογή της προαναφερόμενης παραγράφου 2, της εν λόγω υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα για όσες συμβάσεις υπεγράφησαν από 23-6-2007 και εφεξής, θα πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο προς μεταγραφή υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου, μαζί με τον προς μεταγραφή τίτλο και το ένα από τα δύο αποδεικτικά πληρωμής των πόρων, που εκδίδει η ΕΤΕ ή επικυρωμένη από τον συμβολαιογράφο φωτοτυπία του παραστατικού πληρωμής.

Στην περίπτωση, που η καταβολή γίνεται με ταχυδρομική επιταγή ( ελλείψει υποκαταστήματος της ΕΤΕ ), θα προσκομίζεται επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο φωτοαντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του Ταχυδρομικού Γραφείου. Στην περίπτωση, που η καταβολή υπέρ του Ταμείου Νομικών γίνεται μέσω διαδικτύου, θα προσκομίζεται η εκτύπωση της συναλλαγής, που έγινε μέσω Internet & Phone Banking.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Κατ’ άρθρο 205 ΚΠολ.Δικ.: « Το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως με την οριστική απόφασή του, επιβάλλει στο διάδικο ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του ή στο δικαστικό του πληρεξούσιο, ανάλογα με την ευθύνη καθενός, χρηματική ποινή από εκατόν πενήντα ευρώ ( 150 € ) ως οκτακόσια ογδόντα ( 880 € ), που περιέρχονται στο Ταμείο Νομικών, αν προκύψει από τη δίκη που έγινε ότι, αν και το γνώριζαν 1) άσκησαν προφανώς αβάσιμη αγωγή, ανταγωγή ή παρέμβαση ή προφανώς αβάσιμο ένδικο μέσο ή 2) διεξήγαγαν τη δίκη παρελκυστικά ή δεν τήρησαν τους κανόνες των χρηστών ηθών ή της καλής πίστης ή το καθήκον της αλήθειας ».
Επομένως οι υπόχρεοι προς καταβολή των παραπάνω ποσών, που αποτελούν χρηματική ποινή και έχουν επιδικασθεί υπέρ του Ταμείου Νομικών δια δικαστικών αποφάσεων ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, πρέπει να αποδώσουν τα ανωτέρω ποσά εντός ευλόγου προθεσμίας, που τους γνωστοποιείται από το τμήμα Πόρων με σχετικό έγγραφο, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή μέσω Internet & Phone Banking, με Κωδικό αιτιολογίας 49, Κωδικό Υποχρέου 4752100, αριθμό πελάτη 9805690008 και αριθμό λογαριασμού του Τ.Ν 040/546154-57. Το σχετικό παραστατικό ο διάδικος το αποστέλλει στο Τ.Ν.
Σε περίπτωση μη απόδοσής τους, το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να προβεί στην είσπραξη του πιο πάνω ποσού κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οφειλές ασφαλισμένων προς το Ταμείο Νομικών, που αφορούν μη αποδιδόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μπορούν να ρυθμισθούν με βάση τον κάθε φορά ισχύοντα νόμο, που έχει δημοσιευθεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ 1/5-1-1999 τεύχος Α΄ , τη εισηγήσει του αρμοδίου φορέα ( Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ), κατόπιν αιτήσεως του υπολόγου ασφαλισμένου και μέσα σε σχετική, από τον παραπάνω νόμο, οριζόμενη προθεσμία.
Ισχύει όμως ανεξαρτήτως χρονικού περιορισμού και η ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις γενικές διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/99.
Τα οφειλόμενα αναλογικά δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, από τις υπέρ τρίτων εισφορές κατά τη σύνταξη των συμβολαίων, μπορούν να ρυθμισθούν μετά από σχετική αίτηση του υπολόγου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Στο άρθρο 56 παρ. 4 του Ν. 2676/1999 « Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις », τα ποσοστά πρόσθετου τέλους λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συνεπώς και για το Ταμείο Νομικών.
Στο ΦΕΚ 48/12-02-2004, Τ. Α΄, δημοσιεύθηκε ο Ν.3232.2004 « Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις », όπου στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6, προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές, που δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επομένη της λήξης της προθεσμίας καταβολής τους, το δε ύψος τους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρις 120% συνολικά.
( σχετικό το Φ80000/ΟΙΚ6141/253/11-03-2004 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ).
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να καθορίζονται τα ποσοστά προσθέτων τελών, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών.
Οι τόκοι υπερημερίας επί των εκπρόθεσμα αποδοθέντων αναλογικών δικαιωμάτων του Τ.Ν υπολογίζονται σύμφωνα με τον τρέχοντα τόκο υπερημερίας, όπως αυτός ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις διεθνείς νομισματικές συμβάσεις αλλά και τις σχετικές διατάξεις περί παραγραφής του άρθρου 250 περ. 15 του Α.Κ. 

1/2/2013 , Υπολογισμός δικαιωμάτων ΤΑΝ επί ποσού Δικαστικού Ενσήμου
Έκδοση Αφαλιστικής Ενημερότητας
Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών
Καταβολή εισφορών μέσω Internet
Περί της Δημοσίευσης Καταστατικού Εταιρείας
Κατάσταση Απόδοσης Εισφορών & Πόρων Υπέρ Ταμείου Νομικών
Πόροι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Εγκύκλιος)
Λίστα Ενημέρωσης
Όνομα
Ε-mail
« Μάιος 2018 »
ΚΔΤΤΠΠΣ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
©  Ε.Φ.Κ.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών Σωκράτους 53, ΤΚ 10431, ΑθήναDesigned & Developed by GLOBO Technologies S.A.